Zarejestruj się

Agenda

KONFERENCJA SCIENCE MEETS REGIONS
„TRANSFORMACJA GOSPODARCZA SUBREGIONU KONIŃSKIEGO – KIERUNEK WODÓR”

Komisja Europejska oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
zapraszają do udziału w konferencji „Transformacja gospodarcza subregionu konińskiego – kierunek wodór”, która odbędzie się

12 grudnia 2018 r. (środa) w Sali J. A.P. Kaczmarka
Centrum Naukowo-Dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4
10:00 – 14:35

Udział w konferencji zapowiedziało szereg uznanych autorytetów – praktyków i teoretyków-
zajmujących się problematyką racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w rozwoju gospodarczym.

Z A P R A S Z A M Y !

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!


12.12.2018 Program Konferencji

12.12.2018 Conference Agenda


DLACZEGO WODÓR ?

Subregion koniński stoi przed koniecznością przebudowy swojego potencjału gospodarczego opartego dotychczas na węglu brunatnym i tradycyjnej energetyce. Poszukiwanie alternatywnych i czystych źródeł energii oraz technologii nowych generacji powoduje, że dostrzegamy rosnące znaczenie wodoru, który może stać się ważnym impulsem dla rozwoju gospodarki regionu. To nie tylko energooszczędne autobusy wodorowe w komunikacji miejskiej, lecz także wykorzystanie wodoru jako nośnika energii w przemyśle, a w perspektywie również w gospodarstwach domowych.

Podjęcie wielokierunkowych działań na rzecz realizacji wizji regionu opartego na wodorze dla wzmocnienia konkurencyjności gospodarki, wynika z realizacji przyjętych przez Polskę zobowiązań w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz konieczności zapewnienia dywersyfikacji źródeł energii. Energia produkowana z wodoru należy do jednej z najczystszych, a jednocześnie jest niewyczerpywalna, podobnie jak energia ze źródeł odnawialnych czy energia jądrowa. Przykładem tych działań będzie m.in. budowa Konińskiej Doliny Energetycznej, opartej na technologiach nowych generacji, która przyczyni się w przyszłości do podniesienia dynamiki rozwoju gospodarczego subregionu.

DLACZEGO SUBREGION KONIŃSKI ?

Subregion koniński to typowy subregion górniczy w procesie transformacji. Dominująca rola tradycyjnej energetyki opartej na węglu brunatnym w rozwoju gospodarczym przechodzi do historii. Poszukujemy nowych rozwiązań, które pozwolą wykorzystać lokalny potencjał, jak również istniejącą infrastrukturę dla podniesienia konkurencyjności subregionu w skali kraju, a może również w skali europejskiej. Pozwoli to na wykreowaniu nowego modelu zatrudnienia ludności czynnej zawodowo.

Wielkopolska staje się liderem nowoczesnych technologii energetycznych, jednakże ich wdrożenie jest nierównomierne w skali całego regionu. Innowacyjne rozwiązania w produkcji energii z odnawialnych źródeł – fotowoltaika, wiatr oraz wodór – stanowią dla subregionu konińskiego alternatywę rozwoju z wykorzystaniem dostępnej już infrastruktury oraz wiedzy i doświadczenia lokalnych kadr.

BIZNES i NAUKA

Ważnym elementem rozwoju subregionu jest budowa ekosystemu innowacyjnych firm, startup’ów i instytucji naukowych zebranych wokół technologii opartych na wodorze. Rolą samorządu jest tworzenie warunków do efektywnego wykorzystania lokalnego potencjału oraz zasobów, które pozwolą wzmacniać konkurencyjność naszego regionu. To także stymulacja środowiska naukowego w rozwiązywaniu wyzwań technologicznych, procesowych wspomagających wzrost konkurencyjności naszych firm.

Obecność na konferencji przedstawicieli międzynarodowego biznesu, zainteresowanych rozwojem lokalnych firm w oparciu o nowoczesne technologie sprzyja realizacji tego wyzwania i kreuje szanse niedostępne dotychczas, mogące wznieść lokalne biznesy na poziom międzynarodowy.

Prelegenci

Prof. Giuseppe Spazzafumo

Giuseppe Spazzafumo urodził się w Carrara 29 grudnia 1959 roku. Po ukończeniu liceum, w 1984 roku ukończył inżynierię mechaniczną na Uniwersytecie w Pizie, broniąc pracy magisterskiej na temat: „Projekt zakładu produkującego wodór w procesie fotosyntezy”. Następnie służył we włoskiej marynarce jako oficer uzupełniający, Inżynier marynarki wojennej. Po odbyciu służby wojskowej uzyskał doktorat z energetyki na Uniwersytecie w Pizie, broniąc pracy doktorskiej pt.: „Zastosowanie płynnych węglanowych ogniw paliwowych w systemach produkcji energii elektrycznej”. Prowadził badania naukowe (1992-2002), a później (2002-teraz) został Profesorem Nadzwyczajnym na Uniwersytecie w Cassino.

Od 1989 roku wykładał różne przedmioty, głównie z zakresu odnawialnych źródeł energii i systemów energii wodorowej.

Był kierownikiem lub współautorem kilku prac dyplomowych omawianych na Wydziale Inżynierii Uniwersytetów w Pizie i Cassino oraz recenzował prace doktorskie studentów z innych uniwersytetów we Włoszech, a także zza granicy. Jego działalność naukowa koncentruje się głównie na systemach energii wodorowej i ogniwach paliwowych. Napisał ponad 80 artykułów naukowych opublikowanych w krajowych oraz międzynarodowych czasopismach i materiałach konferencyjnych oraz jest współautorem jednej książki (Bent Sørensen i Giuseppe Spazzafumo „Wodór i ogniwa paliwowe”).

Był kierownikiem naukowym kilku projektów finansowanych przez rząd włoski, region Lazio, ENEA i ENEL oraz nadzorował międzynarodowe badania dotyczące wykorzystania wodoru jako nośnika energii na Kostaryce. Uzyskał również cztery patenty.

Brał udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, często w roli zaproszonego prelegenta lub mówcy plenarnego. Został również zaproszony do wzięcia udziału w paru okrągłych stołach poświęconych zagadnieniom wodoru we Włoszech i za granicą.

Został zaproszony do współpracy przy opracowywaniu tematu „Energy Storage Systems” dla Encyclopaedia of Life Support Systems opublikowanych przez UNESCO i World Water Foundation. Został zaproszony do napisania dodatku do włoskiego wydania książki Petera Hoffmanna „The Age of Hydrogen”. Przyczynił się do opracowania „Guidelines for the definition of a strategic plan for the development of the hydrogen energy vector” (po włosku) opublikowanego przez Włoskie Forum Wodoru. Jest recenzentem czasopism międzynarodowych od 1989 roku i recenzentem artykułów zgłoszonych na kilka międzynarodowych konferencji. Weryfikował również propozycje redakcyjne w imieniu niektórych wydawców.

Był członkiem komitetów naukowych i przewodniczącym sesji technicznych na kilku konferencjach krajowych i międzynarodowych. Przez kilka lat był członkiem International Advisory Board czasopisma „Electrochimiceskaia Energhetika”.

W 1995 roku stworzył serię konferencji HYPOTHESIS (HYdrogen POwer THeoretical and Engineering Solutions International Symposium). Jest także koordynatorem tych konferencji i przewodniczy ich komitetowi naukowemu. Współpracował przy organizacji pierwszej konferencji New Energy Frontiers (2005, Gaeta, Włochy). Był również przewodniczącym drugiej World Hydrogen Technologies Convention (2007, Montecatini Terme, Włochy).

Zorganizował, na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu w Cassino i we współpracy z Włoskim Forum Wodoru, Regionem Lazio oraz Automobile Technical Association, seminaria i wygłaszał prelekcje na temat ogniw paliwowych, wodoru i alternatywnego przesyłu i magazynowania energii, przy okazji konferencji, zarówno we Włoszech, jak i za granicą (m.in. w Rosji i na Kostaryce).

Zorganizował warsztaty poświęcone wodorowym systemom energetycznym na różnego rodzaju targach, jak również zorganizował „Włoską Wyspę” w ramach Group Exhibit on Hydrogen and Fuel Cells na targach w Hanowerze w 2006 roku. W 1997 r. Założył Włoskie Forum Wodorowe (Italian Hydrogen Forum) i był jej Sekretarzem (1997-2006) oraz Prezesem (2007-2012).

Od 1999 r. jest Członkiem Zarządu IAHE i jest Prezesem Hydrogen Energy Systems Division utworzonego w 2018 roku.

W 2018 roku otrzymał również nagrodę IAHE im. Rudolpha A. Errena.

Prof. Marek Łaniecki

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). Od początku pracy zawodowej związał się z Wydziałem Chemii UAM, obecnie kieruje Zakładem Kinetyki i Katalizy. Autor i współautor ponad 150 publikacji naukowych, publikowanych głównie w międzynarodowych czasopismach,  lektor ponad 250 prelekcji i wykładów na konferencjach lokalnych i międzynarodowych. Autor dwóch podręczników dla studentów i współautor dwóch innych. Członek International Association of Hydrogen Energy oraz Członek International Zeolite Association, jak również członek wielu komitetów naukowych na konferencjach międzynarodowych. Promotor 13 prac doktorskich i ponad 60 prac magisterskich.

Jest znawca zagadnień dotyczących odnawialnych źródeł energii, a przede wszystkim wykorzystania wodoru jako nośnika energii XXI wieku. Istotny nurt jego zainteresowań stanowi fotokatalityczne generowanie wodoru z wody. Ponadto swe zainteresowania naukowe skupia na badaniach tlenkowych i zeolitowych katalizatorów heterogennych.

Prowadził badania naukowe w USA (1978-1979), w Berlinie Zachodnim (1985-1987), w Anglii (1992) oraz w Hiszpanii (2001-2002). Należy do polskich i europejskich towarzystw chemicznych. Aktywnie uczestniczy w pracach International Association of Hydrogen Energy.

Prof. Jacek Goc

Dr hab. Jacek Goc jest zatrudniony w Politechnice Poznańskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego i drugą kadencję pełni funkcję Prorektora ds. Kształcenia.

Profesor nadzw. dr hab. Jacek Goc jest absolwentem fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył półtoraroczny staż naukowy w National Institute for Advanced Interdisciplinary Research w Japonii i dwumiesięczny w Michigan State University w USA, podczas których zajmował się m.in. zagadnieniami wytwarzania wodoru przez bakterie fotosyntetyzujące i konstrukcjami modeli funkcyjnych.

Profesor J. Goc prowadzi badania naukowe w specjalności Bioelektronika Molekularna, a przedmiotem jego zainteresowań są układy nanocząstek metal-barwnik, zdolne do rezonansu plazmonów powierzchniowych. Układy takie są obiecujące z punktu widzenia konstrukcji wydajnych sensorów molekularnych. Opublikował ponad 90 artykułów naukowych. Aktywność naukowa wyraża się Indeksem Hirscha wynoszącym 11 oraz wysoką liczbą cytowań indeksowanych artykułów wynoszącą 299 (wg bazy Web of Knowledge).

Dzięki ścisłej współpracy z dużymi firmami Wielkopolski doprowadził do utworzenia innowacyjnej formy Studiów Dualnych na trzech kierunkach. Uczestniczył w procesie uruchomienia pięciu nowych kierunków studiów technicznych i wprowadził System Kształcenia Projektowego (ang. Project Based Learning), stanowiących odpowiedź na bezpośrednie zapotrzebowanie przemysłu regionu Wielkopolski. Jest aktywnym członkiem ponad 20 komitetów, organizacji naukowych i społecznych.

Krzysztof Gubański

Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu w 1982 roku (obecny Uniwersytet Ekonomiczny), na kierunku Ekonomika Przedsiębiorstw, a w 1990 dwusemestralne studium podyplomowe „Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki  rynkowej” w tej samej uczelni. W 2002 roku uzyskał uprawnienia członka Rad Nadzorczych nadane przez Ministra Skarbu Państwa.

Prawie przez wszystkie lata zawodowe kierował zespołami ludzkimi pełniąc funkcje kierownicze, w tym będąc członkiem zarządu. Pracował w branżach związanych z energetyką, budownictwem, górnictwem oraz w sektorze turystyki i hotelarstwa. Od 2007 roku związany z Konińską Izbą Gospodarczą pełnił funkcję Dyrektora Biura będąc jednocześnie kierownikiem kilku projektów Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 2009 roku Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie. Przeprowadził restrukturyzację Agencji, doprowadzając do pełnego urynkowienia jej działalności. Nadzoruje całość funkcjonowania spółki, podejmuje decyzje strategiczne dotyczące przyszłych zadań jednostki. Przez ostatnie pięć lat poprzez działania gospodarcze spółki oraz dokapitalizowanie zewnętrzne pozyskał dodatkowy kapitał w kwocie 4 mln zł. Pozwala to na znaczne ustabilizowanie ARR w Koninie oraz poszerzenie zakresu działalności, szczególnie w obszarze wspierania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Krzysztof Gubański ma licencję doradcy restrukturyzacyjnego nadaną przez Ministra Sprawiedliwości RP. Posiada bogate doświadczenie jako syndyk, mediator i nadzorca sądowy. Od wielu lat pełni funkcję członka rady nadzorczej spółki kapitałowej. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu zarządzania, restrukturyzacji firm, marketingu oraz kierowania zespołami ludzkimi.

Dr Daniel Kiewra

Doktor ekonomii. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2000-2007 wykładał ekonomię, zarządzanie i finanse przedsiębiorstw. W latach 2014-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Syndex Polska (część francuskiej grupy doradczej), gdzie wcześniej był starszym konsultantem. W ciągu ostatnich 12 lat  zrealizował wiele projektów z zakresu stosunków przemysłowych i dialogu społecznego, a także szkoleń dla przedstawicieli związków zawodowych, związków pracodawców i władz publicznych w Polsce i Europie. Doświadczenie analityczne zdobywał podczas badań w obszarach: polityki przemysłowej, delokalizacji oraz digitalizacji miejsce pracy jak również wpływu zmian klimatycznych na zatrudnienie. W Instytucie Badań Strukturalnych zajmuje się pracą badawczą głównie w obszarach rynku pracy, stosunków przemysłowych, a także polityką klimatyczną i energetyczną.

Dr hab. inż. Grzegorz Lota

Dr hab. inż. Grzegorz Lota w roku 2001 ukończył studia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, zdobywając tytuł zawodowy magistra inżyniera. W roku 2005 uzyskał stopień doktora nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej, a w roku 2012 stopień doktora habilitowanego również na tej samej Uczelni. Dodatkowo, w roku 2006 ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zdobywając tytuł zawodowy magistra. Obecnie zatrudniony jest w Instytucie Chemii i Elektrochemii Technicznej Politechniki Poznańskiej jako adiunkt i pełni tam funkcję zastępcy dyrektora instytutu. Dodatkowo, zatrudniony jest w Instytucie Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw na stanowisku profesora. Zainteresowania naukowe związane są z elektrochemią i dotyczą chemicznych źródeł prądu, galwanotechniki, korozji oraz nauki o materiałach, a w szczególności wytwarzania i modyfikacji materiałów węglowych. W swoim dorobku naukowym posiada 70 publikacji z liczbą cytowań ponad 3300, 18 patentów i 17 zgłoszeń patentowych.

Dr Paweł Sobczak

Pan doktor Paweł Sobczak od 2012 roku pracuje w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie oraz w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim prowadząc zajęcia z fizyki i przedmiotów zawodowych z informatyki.

Wcześniej pracował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Fizyki, gdzie w 2012 roku obronił tytuł doktora nauk fizycznych przedstawiając rozprawę doktorską pod tytułem Modelowanie struktury geometrycznej klastrów cząstek naładowanych oraz własności nanomagnetyków molekularnych.

Pan Paweł Sobczak jest autorem kilkunastu publikacji naukowych i kilkudziesięciu wystąpień na konferencjach. W 2018 roku otrzymał tytuł „Wielkopolskiego Nauczyciela Roku” od Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz tytuł „PRZYJACIELA MŁODZIEŻY” za osobisty wkład i zaangażowanie w innowacyjne wychowanie oraz aktywizację zawodową młodzieży od Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie.

Zainteresowania Pana Pawła Sobczaka to: niekonwencjonalne i alternatywne źródła energii, modelowanie procesów fizycznych za pomocą sztucznej inteligencji, modelowanie magnetyków molekularnych. Pan Paweł jest opiekunem naukowym projektów uczniów, którzy wygrywają konkursy naukowe na etapie międzynarodowym i ogólnopolskim.

Otrzymał szereg nagród za osiągnięcia dydaktyczne i naukowe.

Mateusz Figaszewski

Pełnomocnik Zarządu firmy Solaris Bus & Coach S.A. odpowiedzialny za Rozwój E-mobilności i Public Relations.

W firmie Solaris, która jest czołowym europejskim producentem pojazdów komunikacji publicznej w Europie, pracuje od 15 lat. Odpowiada za komunikację zewnętrzną i wewnętrzną oraz promocję pojazdów bezemisyjnych z napędem elektrycznym. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznania oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył także program „Professional Diploma in Marketing” londyńskiego Chartered Institute of Marketing. Mąż, tata Kuby. Prywatnie miłośnik gry na gitarze, triathlonu i dobrej książki.

Thomas Goletz

Thomas Goletz, to doświadczony kreator środowisk i klastrów technologicznych, który od ponad 20 lat inicjuje, rozwija i utrzymuje lokalne i globalne ekosystemy. Pasjonuje się społecznościami, systemami ekologicznymi i znaczeniem technologii dla nich. Pan Thomas Goletz dołączył do Joi Scientific™ w 2016 roku. Nadzoruje jeden z głównych projektów Joi − JOI’s hydrogen city initiative, we współpracy z miastami i regionami na skrzyżowaniu biznesu, badań, produkcji energii cieplnej i elektrycznej, mobilności, technologii zerowej emisji i wodoru. Był współzałożycielem i dyrektorem generalnym firm technologicznych, takich jak Interface, Lintec AG i Meet Magento. Meet Magento rozpoczęło swoją działalność od jednego „hotspotu” w 2009 roku, do globalnego ekosystemu w ponad 130 krajach. Obsługuje jedną z największych i najbardziej dynamicznych społeczności technologicznych w świecie e-commerce. Doświadczenie Thomasa Goletza obejmuje opracowywanie i wdrażanie lokalnych oraz globalnych strategii rozwoju, budowanie klastrów i wspólnych przedsięwzięć, jak również zbieranie funduszy i inwestowanie w startupy.

JOI SCIENTIFIC

Joi Scientific™ została założona przez grupę światowych liderów biznesu, technologów oraz przedsiębiorców i społeczników, którzy wierzą, że obfitość wodoru jest kluczem do przekazania światu realnej, bezkompromisowej alternatywy energetycznej. Firmowa technologia Hydrogen 2.0™ może być pierwszym na świecie procesem produkcji wodoru, który jest dostępny na żądanie, a jednocześnie ekonomicznie konkurencyjny i neutralny dla środowiska. Firma udziela licencji na swoją technologię Hydrogen 2.0™ dla szerokiej gamy głównych sektorów energetycznych, takich jak: wytwarzanie energii elektrycznej, wytwarzanie ciepła, transport i zastosowania specjalistyczne.

Joi Scientific™ ma swoją siedzibę w Kennedy Space Center na Florydzie.

Jakub Zwoliński

Przedsiębiorca, inwestor kilku start-up’ów związanych z nauczaniem maszynowym i internetem rzeczy. Założyciel i prezes zarządu firmy SNOW.DOG, nagradzanej firmy programistycznej z siedzibą w Wielkopolsce, zajmującej się globalnym biznesem z biur w Niemczech i USA. Od lat zajmuje się światem technologii open source, rozwojem społeczności technologicznych na wschodzących rynkach, organizatorem corocznej międzynarodowej konferencji e-commerce w Polsce. Pasjonuje się innowacyjnymi, nowymi technologiami energetycznymi, które zmieniają świat. Prelegent na wielu międzynarodowych konferencjach biznesowych i technologicznych.

SNOW.DOG jest firmą wyspecjalizowaną m w dziedzinie zunifikowanego handlu, doradzająca, opracowującą i adaptującą zaawansowane rozwiązania dla sklepów, producentów, handlowców i przedsiębiorstw przemysłowych, z silnym naciskiem na rozwiązania B2B. Firma ma doskonałą reputację w świecie e-commerce, otrzymała w 2018 roku nagrodę za najbardziej innowacyjne doświadczenie klienta (Las Vegas, USA).

Most Innovative Customer Experience Award Imagine 2018: eobuwie.pl

Science Meets Regions

Projekt pilotażowy „Science meets Parliaments/Science meets Regions”  – Kontekst

W 2015 r. JRC i Parlament Europejski – Dział Prognoz Naukowych (STOA) uruchomił program „Science meets Parliaments”. Celem tej inicjatywy było zbudowanie ściślejszych powiązań między naukowcami a decydentami UE, w celu promowania kultury kształtowania polityki opartej na dowodach.

Regiony i miasta

Tworzenie polityki odbywa się również na innych poziomach, a regiony i miasta w Europie odgrywają tu istotną rolę. Stąd włączenie w 2016 r. do „Science meets Regions ” Komitetu Regionów. Po zrealizowaniu licznych pilotaży (Karlsruhe, Hessen, Triest, Bratysława, Sofia i Espoo) do 2017 r. inicjatywa rozszerzyła się na więcej krajów i regionów.

Na zakończenie odbyła się jedna wspólna konferencja podsumowująca.

Projekt pilotażowy „Science meets Parliaments / Science meets Regions” („Nauka spotyka parlamenty / Nauka spotyka regiony”)

Inicjatywa odniosła taki sukces, że Parlament Europejski postanowił sfinansować projekt pilotażowy „Science meets Parliaments/Science meets Regions”. Projekt składa się z trzech głównych linii działania:

  • organizowanie wydarzeń w państwach członkowskich UE, pod pełnym nadzorem zainteresowanych władz,
  • prowadzenie badań naukowych w celu wsparcia tych wydarzeń i ich monitorowania oraz
  • podnoszenie świadomości na temat powiązań między nauką a polityką (poprzez rozwijanie m.in. pakietu edukacyjnego).

Nowa inicjatywa opierała się na wcześniejszych doświadczeniach rozszerzając je na całą UE.

Elastyczne ramy umożliwiają udział w projekcie władz krajowych, regionalnych i lokalnych.

Z założenia wydarzenia te mają dawać naukowcom możliwość zaprezentowania swojej pracy szerszej publiczności. Pozwalają także decydentom komunikować swoje potrzeby i wyjaśniać priorytety.

Kwestią o pierwszorzędnym znaczeniu jest zaufanie obywateli do nauki. W obecnym klimacie nieufności wobec nauki i dowodów potrzebujemy nowych sposobów nawiązywania kontaktów ze społeczeństwem.

Interaktywne narzędzia komunikacyjne (w tym media społecznościowe) i atrakcyjny materiał audiowizualny przyczynią się do osiągnięcia tego celu.

Każde wydarzenie skupi się na temacie charakterystycznym dla danego regionu / kraju.

Analizy i raporty przygotowane na potrzeby organizowanych wydarzeń pomogą zdefiniować kierunku dyskucji.

Ważnym elementem całego programu będzie promowanie tej koncepcji w skali globalnej dzięki jednemu wydarzeniu pilotażowemu w kraju spoza UE.

Na zakończenie projektu odbędzie się w Brukseli duża konferencja, na którą zaproszeni zostaną wysocy przedstawiciele UE i regionów.


Więcej informacji na:

https://ec.europa.eu/jrc/en/science-meets-parliamentscience-meets-regions

Kontakt

Centrum Wykładowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

ul Ks.J.Popiełuszki 4
62-510 Konin

drg.sekretariat@umww.pl

pwsz.konin.edu.pl